Všeobecné obchodní podmínky - klub

I. Úvodní ustanovení

1) Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o účasti v klubu (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelkou a klientem. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.

2) Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Veronika Lacinová, IČO: 031 72 678, s místem podnikání Na Zacházce 1330/16, Ústí nad Labem, PSČ: 400 03, zapsaná v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Ústí nad Labem, e-mail: veronika@veronikalacinova.cz, tel. č.: +420 737 278 889 (dále jen „poskytovatelka“)

3) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

4) Při objednávání účasti v klubu je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem při objednávání účasti v klubu jsou poskytovatelkou považovány za správné.

5) Poskytovatelka není plátcem DPH.

6) Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

7) Náklady vzniklé klientovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smlouvy dle těchto obchodních podmínek (zejména náklady na internetové připojení) nese klient.

8) Uhrazením odměny za účast v klubu se rozumí připsání stanovené finanční částky na účet poskytovatelky.

9) Případné chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky je poskytovatelka oprávněna opravit na základě e-mailové komunikace.

10) Klient je osoba, která s poskytovatelkou uzavře smlouvu dle těchto obchodních podmínek nebo s ní jinak jedná bez rozdílu, zda jde o spotřebitele nebo podnikatele.

11) Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

12) Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

13) Poskytovatelka si vyhrazuje právo odmítnout objednávku klienta, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednanou službu nebo produkt, nebo poskytovatelka ukončila s klientem spolupráci z důvodu uvedeného v článku II. odst. 9) těchto obchodních podmínek.

14) Odesláním objednávky klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o členství.

II. Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky umožnit klientovi účast v klubu a závazek klienta uhradit za požadovanou účast v klubu sjednanou finanční odměnu (dále jen „předplatné“). Klub je placená účast ve facebookové skupině, kdy zaměření a popis obsahu klubu je uveden na webových stránkách poskytovatelky.

2) Účast v klubu je dostupná jako měsíční s tím, že účast se automaticky prodlužuje o jeden měsíc po uhrazení předplatného.

3) Účast v klubu lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatelky.

4) Smlouva o účasti v klubu je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena úhradou předplatného na účet poskytovatelky. Předplatné je hrazeno měsíčně na základě zálohové faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky a následně pak každý měsíc. Zálohová faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatelky. Po úhradě předplatného je klientovi vystavena faktura.

5) Předplatné lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány (on-line platební kartou).

6) Po uhrazení předplatného bude klientovi nejpozději do třech (3) pracovních dnů schválen přístup do klubu. To neplatí v případě prodloužení účasti v klubu.

7) Účast v klubu může být zrušena dohodou smluvních stran, výpovědí smlouvy o účasti v klubu ze strany klienta nebo odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatelky v případě, kdy klient porušil smlouvu o účasti v klubu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy o účasti v klubu podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení předplatného do deseti (10) dní ode dne splatnosti dokladu. Výpověď smlouvy o účasti v klubu ze strany klienta je možná vždy s účinnosti ke konci kalendářního měsíce s tím, že výpověď musí být učiněna písemně prostřednictvím messengeru poskytovatelky.

8) Poskytovatelka neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

9) Poskytovatelka si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků vyloučit klienta z klubu v případě, že se chová urážlivě k poskytovatelce nebo ostatním klientům či jinak hrubě porušuje dobré mravy.

10) V případě, že dojde k ukončení účasti v klubu z důvodu odstoupení od smlouvy dle odst. 8) nebo z důvodu vyloučení klienta dle odst. 9) tohoto článku nezaniká povinnost klienta uhradit členství za celý kalendářní měsíc, ve kterém k odstoupení od smlouvy došlo. V případě ukončení účasti v klubu na základě dohody smluvních stran dojde k vrácení poměrné části uhrazeného členství pouze tehdy, pokud se smluvní strany na tomto dohodnou.

11) Poskytovatelka nenese odpovědnost za výsledky v rozvoji klienta, neboť ten je závislý na celkové práci klienta v oblasti svého rozvoje. Poskytovatelka taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím dat klientem. Poskytovatelka si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění zveřejněné informace.

12) Klub v žádném případě nenahrazuje zdravotní péči.

III. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) V rámci klubu zpřístupněný obsah je výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a je jejím majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2) Klient může použít zveřejněný obsah pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn zveřejněný obsah dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

3) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

IV. Práva spotřebitele

1) Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele: 

a)    Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce.

b)    Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatelka může započít s poskytováním služby dle smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatelky ze smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

c)    Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce b) tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, spotřebitel uplatní tak, že zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“

d)    Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

V. Závěrečná ustanovení

1) Smluvní vztah mezi poskytovatelkou a zákazníkem se řídí uzavřenou smlouvou, těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem a v případě spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2) Poskytovatelka si vyhrazuje právo na změnu obsahu obchodních podmínek. Aktualizované znění obchodních podmínek bude vždy uveřejněno na webových stránkách poskytovatelky a informace o změně obchodních podmínek bude podle volby poskytovatelky učiněna zpravidla odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním obchodních podmínek na klientem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím 30 dní ode dne, kdy byla klientovi změna obchodních podmínek oznámena.

3) Kontrolním orgánem pro dodržování předpisů vztahujících se k ochraně spotřebitelů je Česká obchodní inspekce. Kontrolním orgánem pro dodržování předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů. Obecný dohled nad podnikáním poskytovatelky pak zajišťuje příslušný živnostenský úřad.

4) V případě, že klient nebude s příslušnou změnou obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny obchodních podmínek. V případě, že klient nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí.

5) Zvláštní ujednání mezi poskytovatelkou a klientem odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.

6) Odpověď klienta s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

7) Poskytovatelka ani klient si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8) Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o právech klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, naleznete na webový stránce poskytovatelky.

9) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

10) Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 7. 2020.